Thursday, 11 October 2018

Conservation Matters in Wales Xmas Conference: More than an object - conserving our intangible heritage.

Fersiwn Gymraeg i ddilyn yn fuan
Call for papers and save the date:

Wednesday, December 19th 2018.
Insole Court, Cardiff  https://www.insolecourt.org/

A one day conference organised by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, The Federation of Museums and Art Galleries of Wales and Cardiff University.

One day conference that explores the relationship between the conservation of tangible heritage and its associated intangible values.

Conservation has been traditionally associated with the “do not touch” message generated by a desire to protect but this approach can also erect barriers between communities and their cultural heritage. The conference celebrates the work of collections care professionals that breaks down this barrier and reconnects communities with their heritage.
Papers are welcomed that demonstrate a conservation approach informed by a combination of preservation of intangible and tangible heritage values. These may include:

•Public consultation
•Conservation of skills
•Community participation
•Memory
•Effective sustainable practice
•Lessons learned
•Object’s significance and value

Proposals are invited for 20 minute presentations, 5 minute shorts, workshops or discussions that explore the conference’s broad theme. The conference hashtag will be #consinwales and we also welcome suggestions for presentations that may be shared virtually. 

The conference will conclude with an open floor discussion. Contributors are sought to launch the discussion with thoughts or case studies for a 2 minute presentation (no PowerPoint) that explores the following question: 
 
“How do those in collections care contribute to the wider mission of an organisation.” 

The cross disciplinary conference will be attended by conservators, curators, collection managers and other professionals engaged in the care of collections. Proposals are welcomed from those inside and outside of Wales. The conference ethos is to be a low cost inclusive network, and whilst we can offer speakers a free place we unfortunately do not have a budget to cover speaker expenses.

If you are interested in speaking please send a brief summary of your proposal to William Tregaskes admin@cynonvalleymuseum.wales by the 2nd of November.
Insole Court By WelshDave - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73207034
Friday, 1 December 2017

Cadwraeth yng Nghymru: Arferion ddoe a heddiw

Dydd Mawrth 19 Rhagfyr 2017
Ystafelloedd Oriel, National Museum Cardiff

Cynhadledd ddiwrnod wedi’i threfnu gan Amgueddfa Cymru, Ffederasiwn Amgueddfeydd ac Orielau Celf Cymru a Phrifysgol Caerdydd.

 
10.00     Cofrestru a choffi
10.20     Pamela Murray
  Croeso a chyflwyniad
10.25     Julian Carter
               Stwffio a Thu Hwnt: Dulliau newydd o gadw sbesimenau tacsidermi
10.50     Penny Hill
               Haearn Archaeolegol: Asesiad o driniaethau’r gorffennol
 
11.15     PANED
 
11.35    Dean Smith
 Golwg myfyriwr ar gadwraeth yn Çatalhöyük
12.00    Elspeth Jordan
 DistList newydd? Arferion a phosibiliadau cadwraeth a’r cyfryngau cyhoeddus
12.25    Sara Brown
              Rhwydwaith i weithwyr amgueddfa newydd
12.35    Jenny Williamson
              Cemegion Cawdwraeth – arfer mwy gwyrdd a diogel
 
12.45     CINIO
 
13.45     Adrian Doyle
               Bron i 50 gradd o lwyd: Proses safoni Prawf Oddy yn y British Museum
14.10    Eric Nordgren,
              Cadwraeth treftadaeth forwrol
14.35    Ciarán Lavelle
              Nadolig y Cadwraethydd
15.00    Jane Henderson
              Cwestiynau a chloi
 
Cost y diwrnod yw £25 (£10 i fyfyrwyr) sy’n cynnwys cinio. Os ydych chi am ymuno â ni dychwelwch y slip erbyn 14 Rhagfyr gyda siec neu Archeb Bost yn daladwy i Amgueddfa Cymru at Katrina Deering, y Ganolfan Gasgliadau Genedlaethol, Heol Crochendy, Parc Nantgarw, CF15 7QT. Anfonwch unrhyw gwestiynau dros e-bost at Judith.Martin@museumwales.ac.uk 
 
Enw:

Sefydliad:

E-bost:

Anghenion dietegol?

Tâl ynghlwm:

Gall myfyrwyr dalu gydag arian parod ar y diwrnod, ond rhaid archebu lle erbyn 14 Rhagfyr 2017.

Friday, 24 November 2017

Conservation Matters Wales - Past Practice Future Practice

Fersiwn Gymraeg i ddilyn yn fuan
Tuesday 19th December 2017
ICONS Suite, National Museum Cardiff

A one day conference organised by Amgueddfa Cymru - National Museum Wales, The Federation of Museums and Art Galleries of Wales and Cardiff University.


10.00     Registration and coffee

10.20     Pamela Murray
  Welcome and Introduction  
10.25     Julian Carter,
               Beyond the Stuffing: Changing Approaches to the Conservation of Taxidermy Specimens
10.50     Penny Hill
               Archeological Ironwork: An Assessment of Past Treatments

11.15     TEA BREAK

11.35     Dean Smith
  A Student’s Perspective on Conservation at Çatalhöyük.
12.00     Elspeth Jordan
  A New DistList?: Practices and Possibilities for Conservation and Social Media
12.25     Sara Brown
  Emerging Museum Professionals Network
12.35     Jenny Williamson
               Conservation Chemicals  - towards a safer greener practice

12.45     LUNCH

13.45     Adrian Doyle
               Almost 50 shades of Grey: The Standardisation Process of Oddy Testing at the British Museum
14.10     Eric Nordgren,
               Conservation of Maritime Heritage
14.35     Ciarán Lavelle
               A Festive Christmas Tale of a Conservator
15.00     Jane Henderson
               Questions and Close

The cost of the day is £25 (£10 for students) which includes lunch. If you wish to join us, please return this slip before 14th December 2017 with a cheque or Purchase Order payable to Amgueddfa Cymru - National Museum Wales to Katrina Deering, National Collections Centre, Heol Crochendy, Parc Nantgarw, CF15 7QT. Please E-mail any queries to Judith.Martin@museumwales.ac.uk

Name: 

Organisation:

E-mail address:

Dietary requirements?

Payment enclosed:  
Students are permitted to pay cash on the day, but must book a place by 14th December 2017.

Wednesday, 18 October 2017

Call for papers and save the date: Conservation Matters Annual Christmas Conference

Conservation Matters in Wales December 2017:  Past practice, future practice.

National Museum Wales, Cardiff

Tuesday, December 19th 2017. 

Conservation connects past to the future but how do we make this link in our own practice? This one day conference will look back at previous conservation practises, look forward to where we’re going, examine how they are connected and explore where there are opportunities to innovate.
The cross disciplinary conference will be attended by conservators, curators, collection managers and other professionals engaged in the care of collections and we particularly welcome proposals that would be appropriate to this audience. Proposals are welcomed from those inside and outside of Wales.
 
The Welsh conservation sector has made innovation a response to tight economic frameworks whilst working together to maintain best practice. This is embodied in the recently launched conservation principles and we welcome papers that explore these themes.
 
Proposals are invited for 20 minute presentations, 5 minute shorts or posters as well as workshops or discussions that explore the conference’s broad theme. The conference hashtag will be #consinwales and we also welcome suggestions for presentations that may be shared virtually.

If you are interested in speaking please send a brief summary of your proposal to Pamela Murray murraypf@cardiff.ac.uk by the 10th of November.Wednesday, 10 May 2017

Mae Cadwraeth yn Bwysig yng Nghymru: Effaith Cadwraeth - RhaglenMae Cadwraeth yn Bwysig yng Nghymru: Effaith Cadwraeth
 
Dydd Iau 8 Mehefin 2017  Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe SA1 5DZ 
Mae’r digwyddiad AM DDIM. Fe’i cefnogir gan Wasanaeth Cadwraeth Cenedlaethol Cymru
 Rhaid cadw lle ymlaen llaw. Cliciwch ar y ddolen hon: https://www.ticketsource.co.uk/date/366192

Rhaglen

10.15   Cyrraedd a choffi
 
10.40   Croeso a chyflwyniad
 
10.45   Misa Tamura, Gwarchodwr Ymchwil, Canolfan Cadwraeth Tecstilau a Hanes Celf Dechnegol, Prifysgol Glasgow
Effaith y rhaglen gadwraeth ar brosiect ‘Situating Pacific Barkcloth Production in Time and Place’ ym Mhrifysgol Glasgow
 
11.15   Rosie-Fay Hart Fletcher, Gwarchodwr Papur
Gwell Mynediad, Heriau Pellach – Gwarchod Mapiau Rhydd Cynnar a Chasglu Siartiau’r Amgueddfa Forol Genedlaethol 
 
11.45   Sarah Paul ACR, Ymgynghorydd Casgliadau, MALD
Gwella mynediad a chodi proffiliau: effaith 37 o brosiectau cadwraeth
 
12.15   Terry Davies, Swyddog Cadwraeth, LlGC
Prosiect Cynefin: 1,091 o fapiau’r degwm wedi’u gwarchod a’u digido
 
12.45   Cinio (wedi’i ddarparu)
Teithiau stiwdio (lleoedd cyfyngedig, cadwch le)
 
2.15     Julian Carter, Prif Warchodwr, Gwyddorau Naturiol, Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Tu hwnt i’r Amgueddfa – Cadwraeth yn cefnogi’r defnydd o gasgliadau’r gwyddorau naturiol mewn lleoedd annisgwyl 
 
2.45     Pete David ACR, Gwarchodwr Cerameg Annibynnol
Symud a phacio casgliadau OGGV: effaith asesiadau cadwraeth i leihau risg
 
3.15     William Tregaskes, Archeolegydd Llawrydd
Cadwraeth ar gyfer y cyhoedd: Beth yw effaith gwarchodwyr yn cynnal gwaith cadwraeth ataliol o flaen y cyhoedd?
 
3.45     Diwedd
            Teithiau stiwdio (lleoedd cyfyngedig, cadwch le)


Friday, 5 May 2017

The Impact of Conservation - Talk Programme

Conservation Matters in Wales: The Impact of Conservation
Glynn Vivian Art Gallery, Swansea SA1 5DZ
Thursday 8th June 2017 10.30am – 3.30pm

This event will be FREE - supported by National Conservation Service Wales

Advance booking required. Please click on this link: https://www.ticketsource.co.uk/date/366192

The event will explore the impacts and effects of conservation on collections, visitors, education programmes, outreach, exhibitions, partnership working and more
 
Programme 
(Welsh version in translation and to follow soon)

10.15: Arrive and coffee

10.40: Welcome and Introduction 


10.45: Misa Tamura, Research Conservator, Centre for Textile Conservation and Technical Art History, University of Glasgow.
The Impact of the conservation programme for the Situating Pacific Barkcloth Production in Time and Place project at the University of Glasgow

11.15: Rosie-Fay Hart Fletcher, Paper Conservator.
Greater Access, Further Challenges – Conserving the National Maritime Museum’s Early Loose Map and Chart Collection

11.45: Sarah Paul ACR, Collections Adviser, MALD.
Increasing access and raising profiles: the impact of 37 conservation projects

12.15 :Terry Davies, Conservation Officer, NLW.
The Cynefin Project: 1,091 tithe maps conserved and digitised

12.45: Lunch (provided)

Studio tours (limited places, please book)

2.15: Julian Carter, Principal Conservator Natural Sciences, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.
Beyond the Museum – Conservation supporting the use of natural science collections in unexpected places

2.45: Pete David ACR, Independent Ceramics Conservator.
Moving and packing the GVAG collections: the impact of Conservation Assessments to minimise risk

3.15: William Tregaskes, Freelance Archaeologist.
Conservation for the public: What is the impact on conservators carrying out preventive conservation in front of the public? 


3.45 End

Studio tours (limited places, please book)
Wednesday, 5 April 2017

Conservation Matters in Wales Summer Conference

*****   Call for Papers   *****

The Impact of Conservation

Glynn Vivian Art Gallery, Swansea SA1 5DZ 

Thursday 8th June  2017 10.30am – 3.30pm 
This event will be FREE thanks to the kind support of National Conservation Service Wales http://www.ncs.org.uk


The event will explore the impacts and effects of conservation on collections, visitors, education programmes, outreach, exhibitions, partnership working and more……
  • How has your conservation project had an impact on the visitors to your venue?
  • Has conservation enabled greater access to collections?
  • Has conservation been an essential part and enabler of a bigger project?
  • Have you had to demonstrate impact to secure a grant?
  • How have you done so?
Proposals: We are looking for proposals for 20/30 minute papers that address the above themes in the widest sense. Short proposals should be submitted, by 14th April, to Jenny Williamson at jenny.williamson@swansea.gov.uk Jenny Williamson ACR
Conservation and Collections Officer
Glynn Vivian Art Gallery
Cultural Services
City and County of Swansea
 
Swyddog Cadwraeth a Chasgliadau
Oriel Gelf Glynn Vivian
Gwasanaethau Diwylliannol
Dinas a Sir Abertawe


Glynn Vivian Gallery